Nasávání a výfuk od VZT – vzdálenosti, polohy

wall-406980_1920

V reálném světě se často můžete setkat s prazvláštními vývody klimatizací (viz. obrázek). Není to jen tak náhodou, umístění a vzájemnou polohu nasávání/výfuku od vzduchotechniky ovlivňuje hned několik norem a nařízení. Tyto pravidla existují zejména kvůli požární bezpečnosti a vzájemnému ovlivňování proudů. V praxi mnoho projektantů je s těmi to pravidly obeznámeno, avšak různé dodatky a následnou realizaci už tak zmapovanou nemají. My si dneska tady projdeme výtah z nařízení a norem.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. § 37 
 • výfuk odpadního vzduchu nesmí obtěžovat a ohrožovat okolí
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 1,5 m  od nasávacích otvorů venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, částečně chráněných únikových cest
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 3 m  od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest
 •  uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů
Požární norma ČSN 730872
 • vyústění musí být, tak aby byl zamezen přenos ohně nebo kouře
 • vzdálenosti z předchozí vyhlášky č. 268/2009 Sb.
 • vyúsky pro sání musí být vzdáleny 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn (např. okna, dveře)
 • vyústění pro sání nesmí být nad střechou která je požárně otevřenou plochou

Jedná se základní předpisy, které musí být dodržovány. S náročností a specifikací provozu nebo prostoru se požadavky zpřísňují a doplňují o další požární či vzduchotechnické normy. 

Pokud plánujete realizovat nový systém vzduchotechniky a nezdá se vám jejich projekční dokumentace, nebo si uvědomujete rizika již realizovaného systému, neváhejte nás kontaktovat po emailu nebo telefonicky. Umístění vzduchotechniky s vámi prokonzultujeme a případně navrhneme řešení, které nebude co nejméně jak časově tak finančně náročné. 

ekodesing

Evropské nařízení o používání jednotek – ekodesing

ekodesing

Ekologická opatření jsou v dnešní době žhavým tématem, značně také ovlivňují výrobce vzduchotechnických jednotek. Evropská unie vydala nařízení č.1253/2014, které velmi ovlivňuje výrobce jednotek. Nařízení se zabývá úsporou tepelné ztráty větráním. Jednotky bez rekuperace tepla jsou nehospodárné zejména v zimním období, jelikož musíme vynaložit značné energie na ohřev vzduchu na požadovanou teplotu. Komise stanovila povinnost používání jednotek se zpětným získáváním tepla neboli jednotky vybavené rekuperací tepla a určila výjimky, na které ekodesing neplatí. Nařízení je velmi rozsáhlé, protože přesně definuje parametry, které musí jednotka a ventilátory splňovat. 

Co to znamená v praxi? 

Toto nařízení má velký vliv na počáteční investici do vzduchotechnického systému, která ve většině případů vzroste. S provozem zařízení se významně sníží provozní náklady, které by v průběhu let měli snadno zaplatit počáteční investic. Stanovené pravidla pro použití rekuperace ve VZT jednotkách platí pro všechny kromě zařízení výjimek.

Nařízení se netýká:
 • na malé větrací jednotky s elektrickým příkonem nižším než 30 W – fungují přerušovaně – např. ventilátor pro koupelnu
 • na axiální a radiální ventilátory vybaveny krytem ve smyslu nařízení EU č. 327/2011
 • zařízení pro procesní větrání: plavecké bazény, zemědělské aplikace, kuchyně, datová centra, serverové místnosti, odsávání od strojů, recirkulační jednotky v čistých prostorech, odvod tepla,  televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení, slévárenské a kovárenské procesy, haly s průmyslovými pecemi či výroba papíru
 • zařízení pro prostředí nebezpečí výbuchu, toxické nebo hořlavé prostředí atd..
 • provozovaných zařízení s přesahovanou teplotou 100°C
 • provozovaných zařízení v prostředí o teplotě větší 65°C nebo nižší jak -40°C

Závěrem bychom chtěli říci, že ekologická opatení správně nutí investory do koupě zařízení, které je energeticky mnohem šetrnější a v součtu pořizovacích a provozních nákladů levnější. Bohužel nyní probíhá doba, kdy ve většině případech je rozhodujícím faktorem o koupi zařízení počáteční cena a na další parametry jsou přehlíženy.

Chcete znát energetickou náročnost zařízení a úsporu provozních nákladů na tepelné ztráty větráním? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

nákupní centrum

Větrání prodejen a nákupních center

nákupní centrum

Pokud chceme zajistit, aby Váši prodejnu navštěvovali zákazníci opakovaně, musíte kromě prodeje kvalitních výrobků dbát také na vnitřní prostředí a zajistit tak, aby se u Vás zákazníci cítili příjemně. Pro návrh kvalitního větrání prodejen je nutné brát v úvahu mnoho parametrů, které značně ovlivní celý koncept větrání.

Způsoby distribuce vzduchu

Nelze jednoduše popsat správný způsob distribuce pro všechny typy prodejen. Je nutné navrhnout větrání takovým způsobem, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém prostoru.  Obecně je vhodné distribuovat přívod vzduchu do uliček mezi regály se zbožím. Odtah umístit nad regály, v případě prodejen s potravinami, kde mohou vznikat pachy, nebo například teplo umístit odtah nad zdroj znečištění.

Návrh větrání

Větrání prodejen navrhujeme podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nám stanovuje podmínky pro větrání pracovišť.

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

 • a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,
 • d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.

Podle třídy práce zaměstnanců a zákazníků určíme minimální přívod čerstvého vzduchu na osobu, a následně celkové množství přiváděného vzduchu. Ve většině případů nelze v prodejnách docílit přirozeným větráním požadovaných parametrů. Z toho důvodu je pro větrání nutné navrhnout vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla. V případě požadavku na komfortní prostředí je vhodné jednotku zkombinovat s klimatizací a docílit tak kvalitních vnitřních podmínek i v horkých letních měsících. Pro oddělení vlivu venkovní teploty umístíme nad vstupy dveřní clony, které proudem cirkulačního vzduchu zabrání průniku venkovního tepla/chladu do vnitřního prostředí.

plná učebna

Dotace na větrání škol

plná učebna

Zajištění kvalitních mikroklimatických podmínek pro vzdělávání je finančně náročné, naštěstí je možné zažádat o dotaci u operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou poskytovány z důvodů snížení energetické náročnosti budov a zvýšení používání obnovitelných zdrojů energie.

Mezi projekty podporované operačním programem Životní prostředí (2014–2020) spadá:

– zateplení obvodového pláště budovy

– realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

– realizace systémů využívajících odpadní teplo

Pomocí rekuperačního větrání dojde nejen ke zlepšení vnitřních mikroklimatických podmínek, ale také vlivem rekuperace s účinností až 90 % k snížení ročních nákladů na vytápění až o 50 %.

Pro získání dotace je nutné:

Autorizovaná projektová dokumentace vzduchotechniky a souvisejících profesí, včetně posouzení splnění požadavku maximální koncentrace CO2, doložení vypočtu o nepřekročení hladiny akustického tlaku A v prostorech pobytu osob 40 dB
Energetický audit objektu 
Obálka budovy dle ČSN 730540-2 (znění říjen 2011)

Podporu lze získat buď ve formě nevratné dotace, či zvýhodněného úvěru, možná je i kombinace těchto variant. Při návrhu rovnotlakého nuceného větrání je možné získat dotaci ve výši 70 % veškerých způsobilých výdajů. Výše maximální dotace je zastropena 460 Kč na 1 m3/h přiváděného čerstvého vzduchu, přičemž nesmí přesáhnout zmíněných 70 % z uznatelných nákladů.

Uvedeno na příkladu:      

Učebna (30 žáků, 1 učitel)
Přívod na žáka 20-30 m3/h
Přívod na učitele 25 m3/h
Celkem přívod na třídu = 30 x 30 + 1 x 25 = 925 m3/h
Maximální výše dotace na třídu = 925 x 460 = 425 500 Kč (omezeno do 70 % uznatelných nákladů).

Využijte této možnosti větrat nuceným způsobem s rekuperací tepla a tím zajistíte kvalitní vnitřní prostředí školy dle platných norem a ušetříte provozní náklady na vytápění v zimních období. Rádi vám pomůžeme zařídit všechny potřebné papíry a navrhneme realizaci na míru. Napište nám třeba přes Facebook a domluvíme se na nezávazné schůzce. Budeme rádi, když i Vaši školu si budeme moci připsat mezi úspěšně realizované projekty, které pomáhají životnímu prostředí a zdraví. 

učebna větrání

Větrání škol

učebna větrání

U vzdělávacích objektů v současné době dochází často k zateplování a výměně oken. Tento trend vede k značné úspoře energie a z toho důvodu je i dotačně podporován. Nezapomínejme však, že tyto úpravy natolik utěsní obvodový plášť budovy, že dosavadní přirozené větrání spárami a netěsnostmi, nyní nelze brát v úvahu. Při nedostatečném větrání místnosti dochází vlivem dýchaní osob k zvyšování koncentrace škodlivin, jakou jsou C02, vlhkost a teplota, dále dochází k zvýšení koncentrace znečisťujících látek uvolňujících se ze stavebních materiálů a nábytku. Tyto škodliviny a uvolněné látky mají na člověka negativní účinky jakou jsou například bolest hlavy, unavenost, poruchy soustředění, z hlediska dlouhodobého mohou zhoršovat zdravotní problémy jako např. onemocnění astma a alergie.

Požadavky na větrání škol se stanovují podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Typ prostoru

Množství vzduchu [m3.hod-1]

Učebny

20-30 na 1 žáka

Tělocvičny

20-90 na 1 žáka*

Šatny

20 na 1 žáka

Umývárny

30 na 1 umyvadlo

Sprchy

150-200 na 1 sprchu

Záchody

50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

*s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny

Koncentrace Co2 nesmí přesáhnout koncentraci 1500 ppm dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Z tabulky a průměrné obsazenosti osob v učebně je zřejmé, že větrání učeben musí být takřka nepřetržité, což „mikroventilace oken“ ani větrací štěrbiny nezajistí.

Způsoby větrání:

Přirozené

Jde o větrání učeben pomocí oken. Tento způsob větrání závisí výhradně na osobách v učebně.  V zimním období u standardní učebny tzn. 30 žáků a 1 učitel, při uvažování krátkodobého nárazového otevírání oken, nelze dosáhnou požadovaného průtoku přívodního vzduchu. Větrání okny je vhodné pouze pro větrání v přechodném období, kdy je venkovní a vnitřní teplota vzduchu přibližně stejná.

Nucené rovnotlaké větrání

Pomocí vzduchotechnické jednotky zajišťujeme rovnoměrný odtah i přívodu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je ve složení ventilátor, výměník zpětného získávání tepla (rekuperace), filtrace, případně i dohřev přiváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je nejprve předehřát rekuperací a následně ohřívačem, případně topnou soustavou učebny. Regulace množství větraného vzduchu v učebnách je závislá na koncentraci CO2 v kombinaci s teplotou. Provoz jednotky se předpokládá pouze v provozní dobu, mimo ní je možnost nastavení časového plánu a odstavení jednotky s provětráním učebny před začátkem školního dne, či nastavení utlumeného provozu.

2a) Centrální vzduchotechnická jednotka

Pro větrání učeben je navržena společná jednotka, která větrá společně více učeben, do jednotlivých učeben jsou vedeny rozvody pro přívod a odtah vzduchu regulovatelné regulátory průtoku. 

Výhody tohoto řešení:
+ centrální jednotka je v poměru ceny/učebnu levnější něž samostatné lokální jednotky
+ akusticky výhodnější možnost – umístění jednotky na chodbu případně mimo objekt
+ možnost osazení chladiče

2b) Lokální vzduchotechnické jednotky

Pro každou učebnu je navržena samostatná rekuperační jednotka, která může být napojena na potrubí rozvod vedený v podhledu nebo přiznaný pod stropem. Druhá varianta je jednotka určená primárně do škol, která není připojena na potrubní rozvod a přívod a odtah vzduchu je rovnou z jednotky. 

Výhody tohoto řešení:
+ kratší rozvody
+ jednodušší regulace
+ možnost osazení chladiče

Dalším zajímavým tématem, které jsme pro vás zpracovali, jsou dotace na zařízení vzduchotechniky do škol. Rozhodně ho nesmíte minout!

potrubní rozvody vzduchotechniky

Potrubní rozvody VZT

potrubní rozvody vzduchotechniky

Vzduchotechnické potrubí neboli vzduchovod dopravuje vzduchu do příslušných prostor. Rozvod může být kruhový nebo čtyřhranný (čtvercové, obdélníkové či ploché obdélníkové). Dále máme možnost vybírat potrubí z různých materiálů. Nejrozšířenější volba potrubí je z pozinkovaného plechu, další varianty jsou: plastové flexi, textilní, hliníkové, z pěnových panelů nebo potrubí z tepelné izolace. Každý typ má své výhody a nevýhody. Rozdíly jsou zejména v trvanlivosti, odolnosti, tepelných vlastnostech, hygieničnosti, složitostí montáže, těsnosti či součinitelem tření. Proto dle výhod navrhujeme typ potrubí. 

Jednotlivé materiály

Pozinkovaný plech je používán nejvíce, jelikož je nejkoplexnější a mohou se z něj vytvářet dlouhé i velké rozvody. 

Plastová flexi potrubí se zejména používají u menších staveb jako jsou rodinné domy, kde se může zvolit plastová potrubí. V praxi jsou dva rozměry plastových hadic 75/63 mm a 90/75mm, které se využívají pro rozvod. Velkou výhodou je, že jsou ohebné a malé na výšku. Proto se využívají v objektech s malými volnými prostory v podhledech s malým průtokem vzduchu. 

Hliníkové hadice se jsou také ohebné a proto se často používají k připojení koncového prvku. Potrubí může být tepelně a zejména hlukově předizolované (snížení hladiny akustického tlaku). 

Vzduchovod a rozměry. Ty jsou standardizované, ale je možnost vytvořit potrubí dle požadovaných rozměrů. Běžné rozměry v milimetrech pro pozinkovaný plech jsou 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,560, 630, 710, 800, 900, 100, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500 atd.

Těsnost rozvodů

Při navrhování rozvodů je důležité určit těsnost rozvodů a s následnou vyšší těsností jsou spojené vyšší náklady na montáž a výrobu, ale zase lepší hospodárnost a s tím spojená hlučnost, ekonomičnost a výkonnost. Přesné znění a určení je dle normy ČSN EN 1507. 

Tabulka s těsnostmi potrubí

Třída vzduchotěsnostiMez statického tlaku (ps) [Pa]Mezní hodnoty míry úniku vzduchu (fmax)
[m3.s-1.m-2]
PřetlakPodtlak
A5005000,027 × ptest 0,65 × 10-3
B1 0007500,009 × ptest 0,65 × 10-3
C2 0007500,003 × ptest 0,65 × 10-3
D2 0007500,001 × ptest 0,65 × 10-3

Správně zvolený typ potrubí je důležitým prvek správného návrhu větrání. Výběrem vhodné varianty můžeme ušetřit náklady, pořizovací i servisní náklady vzduchotechnického systému. S vhodným výběrem materiálu dále souvisí i návrh rychlosti ve vzduchovodech, který má své důležité pravidla. My ta pravidla známe a jestli máte nějaké otázky, tak nás neváhejte kontaktovat ať už za pomocí Facebooku nebo třeba telefonního čísla.

navrh nemocnice

Větrání nemocnice

navrh nemocnice

Pro navrhování větrání v ČR zatím nemáme žádný platný souhrný předpis pro větrání zdravotnických staveb. Projektanti vychází ze zahraničních předpisů (Němeko, Rakousko Skandinávské země, USA), bývalé zdravotnické směrnice či projekčních zvyklostí mezi projektanty – hygienickou stanicí a vzduchotechnickými firmami. Nemocnice je rozdělena do mnoho různých pracovišť a prostorů s velmi různými požadavky na vnitřní prostředí. Je proto nutné v zadání si každý prostor detailně zanalyzovat a určit koncepci na větrání prostoru. Speciální problematikou jsou operační sály.

Operační sály

Operační sály se navrhují jako čistý prostor. Zatříděním se zabývá norma ČSN EN 14 644 , kde podle ní zatřídíme čistý prostor. Máme čtyři třídy čistoty od ISO 5 (nejčistčí) po ISO 8. Norma říká jaký počet částic může být částic v m3 vzduchu a o jakých velikostech. Při koncepci větrání operačního sálu nejvíce ovlivňují tyto faktory: zatřídění sálu dle čistoty, typ operativních zákroků na sále, rozměry a uspořádání místnosti, počet personálu a použitý typ oblečení, prevence proudění vzduchu z méně čistých prostor, pozice operační rány, osvětlení, vybavení a personálu, množství a typ použitých nástrojů, dodržování dveřní disciplíny a finance. A hlavními sledovanými parametry vnitřního prostředí jsou: rychlosti přiváděného a odváděného vzduchu, přetlak vzduchu, filtrace,  teplota, vlhkost a typ proudění. Operační sály jsou jedny z nejnáročnějších prostorů na vnitřní parametry vzduchu, jelikož při nedodržení podmínek hrozí k přenosu infekce do operovaných ran.

Závěrem bych chtěl říci, že  jsou nemocnice specifickým a hygienickým prostorem, v kterým je potřeba navrhovat takové prostředí, aby se nemohli šířit nemoci. Nesmí se stát, že pacient se zlomenou rukou dostane pooperačně nějakou infekci. K tomu je nutné dostat od nemocnice jasné a detailní zadání. Vytváří se nová Evropská norma, která by mohla projekční zvyklosti sjednotit a vytvořit, tak požadavky na vnitřní prostředí.

Jste soukromý lékař a potřebujete poradit? Nezávazně nás kontaktujte třeba pomocí Facebooku nebo emailové adresy. 

bazén

Větrání bazénů

bazén

Základním důvodem nutnosti větrání krytých bazénů, ať už se jedná o plavecký stadion, wellness, či bazén u rodinného domu je snížení vlhkosti odpařující se z vodní hladiny a s ní spojená kondenzace na/ve stavebních konstrukcích. Dalším důvodem je chemická zátěž prostoru vznikající reakcí dezinfekčních přípravků např. chlóru, soli.

Požadavky na vnitřní mikroklima nám stanovuje vyhláška č. 238/2011 Sb.

Faktor prostředí

Hala bazénu

Přilehlé prostory pro uživatele (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)

Vstupní hala

Teplota vzduchu

o 1 – 3 °C vyšší než teplota vody v bazénu max. 34 °C

sprchy 24 – 30 °C šatny 20 – 28°C pobytové prostory 22 – 26°C vstupní prostory 20 – 22°C

min. 17 °C

Relativní vlhkost vzduchu

max. 65 %

sprchy max. 85 % ostatní prostory max. 50 %

Intenzita výměny vzduchu

min. 2x za hodinu

sprchy min. 8x za hodinu šatny 5 – 6x za hodinu ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním hodnotám relativní vlhkosti vzduchu

min. 1x za hodinu

Trichlor-amin

0,5 mg/m3 1

Postup návrhu větrání

Pro správný návrh větracího zařízení, které výkonově splní podmínku maximální relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nutné provést výpočet produkce vodní páry. Postup výpočtu volíme např. podle německé VDI 2089, která stanovuje hodnotu produkce vodní páry a následně stanovení nutného průtoku přiváděného a odváděného vzduchu. Větrání bazénů navrhujeme na odvětrání maximální možné produkce vodní páry pro daný prostor, tento stav však nastává jen krátkodobě při největším zatížení vnitřního provozu v souběhu s venkovními mikroklimatickými podmínkami. 

Jednotka tedy pracuje na plný výkon pouze krátkodobě, pro úsporu energie je nutné vybavit vnitřní prostor bazénové haly čidlem vlhkosti a teploty, tak aby jednotka na základě získaných hodnot mohla řídit svůj výkon. Produkce vlhkosti, tedy i množství větraného vzduchu závisí na ploše a pohybu vodní hladiny. Rozdíl mezi produkcí vodní páry u zakryté a nezakryté vodní plochy je přibližně desetinásobný. Důrazně tedy doporučujeme, pokud je to technicky možné, v době nevyužívání bazénu vodní plochu zakrýt.

Odolnost proti korozi

Všechny komponenty větracího zařízení včetně distribučních prvků i rozvodů vzduchotechniky musí být opatřeny speciální povrchovou ochranou, která odolává chemickým přípravkům pro úpravu bazénové vody.

Způsob distribuce vzduchu

Distribuční prvky volíme takový způsobem, aby bylo dosaženo rovnoměrného provětrání celého prostoru. Přívodní prvky dispozičně umístíme k proskleným konstrukcím pro zamezení kondenzace vlivem chladnější plochy. Přívodní prvky nedoporučujeme umístit nad vodní hladinu. Vlivem proudění přívodního vzduchu by mělo za následek větší odpar vody z hladiny. Maximální doporučená rychlost proudění v pobytové zóně je 0,2 m/s, tuto hodnotu rozhodně nepřekračovat, vlivem mokré pokožky lidské tělo více vnímá průvan. Odvod vzduchu umístíme na opačnou stranu přívodu, nebo nad vodní hladinu.

Opomenuli jste odvětrávání u svého bazénu? Nevadí, rádi vám poradíme. Zkuste nás nezávazně kontaktovat třeba například pomocí Facebooku nebo emailové adresy.

tělocvična

Větrání tělocvičny

tělocvična

Ke článkům s typem větrání ve školách a možnosti využití dotací na větrací systém jsme dále připravili článek o větrání tělocvičen. Při návrhu je důležité si rozebrat dobu provozu tělocvičny. Zmapovat využívání a dostat přesné zadání o počtu sportovců a diváků. Jelikož některé tělocvičny jsou využívány pro školní výuku nebo v odpoledních hodinách k pronájmu pro místní sportovce a kluby.  Nejvyšší návštěvy se jsou o víkendu, jedná se o sportovní utkání s diváckým osazenstvem. Vnitřní teplota má dle vyhlášky č. 410/2005 sb. být v rozmezí 18°C až maximálně 28°C v létě. Probíhají zde tedy různé provozy s odlišnými nároky na vzduch. Proto je důraz na vhodnou regulaci systému s ohledem na probíhající obsazenost v prostoru. Ve zmíněné vyhlášce je dáno množství vzduchu na žáka 20-90 m3/h dle konkrétní aktivity. V porovnání s vyhláškami na pracovní prostředí, tak při těžké fyzické práci je hodnota vzduchu na pracovníka 90 m3/h. Větrání tělocvičny může být přirozené a nebo nucené.

Přirozené větrání

Při návrhu přirozeného větrání je nutné doložit při větrání okny splnění nutné dávky čerstvého vzduchu na maximální navržený počet osob v tělocvičně. Tato varianta je pro tělocvičny s menšími nároky na vnitřní prostředí.

Nucené větrání

Při návrhu nuceného větrání se nejčastěji využívá rovnotlaký systém s rekuperací tepla. Odpadne tímto opatřením velká část provozních nákladů na ohřev vzduchu. Jako typ větrání se nejčastěji používá směšování nebo zaplavování v prostoru. Je kladena pozornost na správnou regulaci systému a lze ji vyřešit mnoho způsoby. Jedna z variant je zařízení navrhnout s regulátory variabilního průtoku pro prostor haly a pro část s diváky. To za pomoci obsazenosti s využití kontroly přes čidla CO2. Další variantou je potrubní sít rozdělit přes klapky se servopohony a větve potrubní sítě uzavírat, či otevírat dle aktuálních požadavků provozu. Běžnou variantou je také navržení potrubí v tělocvičně bez regulačních elementů a průtok vzduchu. To lze řídit na rekuperační jednotce dle centrálního ovladače. S variabilitou návrhů souvisí i volba přívodního prvku a nejčastěji se používají tyto prvky: dýzy, dralové anemostaty nebo klasické či tkaninové vyústě.

Vnitřní prostředí je čím dál více probíraným tématem. Na školy či sportoviště se s dobou zvyšují požadavky, které jsou legislativně stanoveny. Státní a evropský aparát investuje do zlepšení podmínek a ekologie svými dotacemi, které školy mohou uplatnit na realizování nuceného větrání s rekuperací tepla. Nevíte si rady se svoji tělocvičnou? Nezávazně nás kontaktujte třeba pomocí Facebook nebo emailové adresy. 

Jednotka od značky Flexit - Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem

Protimrazová ochrana rekuperačního výměníku

Jednotka od značky Flexit - Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem
Jednotka od značky Flexit - Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem

Při výběru typu rekuperačního výměníku volíme také typ protimrazové ochrany. V zimním období nám při mínusových teplotách může rekuperační výměník namrzat, čímž se může poškodit, dále se zmenšuje jeho účinnost, zvyšuje tlaková ztráta samotného dílu, čímž se zmenšuje průtok přiváděného vzduchu. Rekuperátor namrzá, jelikož vyfukovaný nasycený vzduch vodní párou se ve výměníku rekuperací ochladí pod bod mrazu a dochází ke kondenzaci, protože vzduch o nižší teplotě pojme méně vodní páry, a potom tento kondenzát zamrzá. Proto se k rekuperaci instaluje protimrazová ochrana. Existují různé druhy a v tomto článku si vysvětlíme, jak fungují.

Předehřev elektrický

Na nasávání čerstvého vzduchu se instaluje elektrický předehřev, který vzduch ohřívá na teplotu, aby se vyfukovaný vzduch nedostal na bod mrazu. V praxi to funguje, tak že je předehřev na nasávaní vzduchu před rekuperací a teplotní čidlo snímá vzduch na výfuku vzduchu a pokud je teplota vyfukovaného vzduchu pod 5°C, tak předehřev běží. Druhý způsob je takový, že je teplotní čidlo za předhřevem a ten se spouští pokud je teplota nižší jak 3°C. Způsob zapínání může být u výrobců trochu jiný, ale pricip je stejný. Předehřevy jsou integrovány v jednotce nebo mohou být dokoupeny jako příslušenství do jednotky, případně připojení externího předehřevu do potrubí. 

Předehřev vodní

Funguje podobně jako elektrický předehřev, ale jako teplonosné médium je teplá voda. Pozor u zařízení, které je umístěné v nevytápěných prostorech, protože voda u předehřevu může také zamrznout při vypnutém provozu. Je  proto nutné i proti tomu ošetřit zařízení. Připojení do ohřívače projektuje topenář. 

Vypnutí přívodního ventilátoru

Některé jednotky mají pasivní protimrazovou ochranu. Ta funguje tak, že se u jednotky při námraze vypne přívodní ventilátor a pracuje jen odvodní ventilátor, který odtahovaným vzduchem ohřeje rekuperátor. Znamená to, že v tomto případě je podtlak v celém objektu a nepřichází do domu čerství vzduch. 

Směšování

Jednotky s protimrazovou ochranou směšováním fungují, tak že při poklesu teploty nasávaného čerstvého vzduchu pod 0°C se uzavírá klapka na čerstvém vzduchu a přimíchává se k čerstvému vzduchu teplý vzduch ze strojovny. Nedochází, tak k přívodu nutné hygienické dávce čerstvého vzduchu

Obtok

Zařízení s obtokem pracuje, tak že při zamrzání výměníku se zapne obtok u čerstvého nasávaného vzduchu, takže v tomto stavu nefunguje rekuperace a přivádíme vzduch do místnosti například o teplotě -15°C. Tím, že přes rekuperátor proudí jen odtahovaný vzduch, dochází k odmražení rekuperátoru.

Zemní výměník

O zemním výměníku se píše především s využitím v létě, jelikož pomáhá k chlazení prostor. Napomáhá i v zimě k protimrazové ochraně, protože v zemi se udržuje plusová konstantní teplota. Tato varianta je ale velmi kontroverzní z hlediska hygieny, jelikož čištění zemního výměníku je prakticky nemožné.

Entalpické deskové výměníky

Výrobci tvrdí, že při použití entalpického deskového výměníku nedochází k zamrzání rekuperátoru do teplot -10°C a při vyšších podnulových teplotách doporučují elektrický předehřev. 

Aktivní rekuperace

Některé jednotky se systémem aktivní rekuperace využívají tepelné čerpadlo i na aktivní protimrazovou ochranu. Toto využití je specifické a trochu jiné dle daného výrobce. Například u jednotek Nilan nezamrzá výměník díky aktivní rekuperaci a proto není potřeba předehřevu.

Závěrem bychom chtěli říci, aby jste nepodceňovali tuto tématiku. Jelikož při užívání objektu můžete tuto problematiku v zimních období velmi negativně pocítit. Při pořizování jednotky se varianty řešení promítnou do ceny za rekuperační jednotku, takže vždy nejlevnější jednotka není ta nejlevnější. Za nás většinou doporučujeme klasický předehřev, protože vítězí ve funkčnosti oproti ostatním variantám.